Kuchynské Digestory / Na úvod

Digestor? Poradíme 0907 774 541

Návod na montáž a používanie

POZOR:

Odsávač musí byť nainštalovaný kvalifikovaným technikom. Výrobca a distribútor nenesie zodpovednosť za inštaláciu prevedenú nekvalifikovou osobou. Prosím čítajte pozorne túto inštrukciu predtým, než začnete inštaláciu.

UPOZORNENIE:

 • Predtým, ako začnete odsávač čistiť alebo na ňom prevádzať akúkoľvek údržbu, uistite sa, že odsávač je odpojený od el. siete - zástrčka prívodného káblu nie je pripojená do el. zásuvky a hlavný vypínač na odsávači je v polohe 0-vypnuté.
 • Nepripájajte odsávač k žiadnemu potrubiu používanému pre zariadenia používajúce otvorený oheň, ako sú horáky, plyn. ohrievače vody alebo krby a kachle.
 • Overte si, že hlavný rozvod elektriny zodpovedá požiadavkám na pripojenie odsávača, ktoré je uvedené na striebornom štítku vo vnútri odsávača.
 • Uistite sa , že elektrická sieť je správne uzemnená a neprebíja.
 • Pri varení nepoužívajte vysoko horľavé materiály, ktoré môžu horieť vysokým plameňom. Použitý olej a mastnoty sú veľmi nebezpečné a môžu spôsobiť požiar.
 • Neflambujte jedlo pod odsávačom.
 • Dodržujte platné zákony a predpisy týkajúce sa odťahu vzduchu pri prevádzke odsávača.
 • Pri nedodržaní predpisov o bezpečnosti pri prevádzke a údržbe odsávača popísaných v tejto príručke môže dôjsť k nebezpečenstvu vzniku požiaru.

INŠTALÁCIA:

 • Minimálna vzdialenosť medzi spodom odsávača a varnou doskou je od 60 do 70 cm, pri stropných modeloch je vzdialenosť od 140 do 160 cm, menšia vzdialenosť musí byť povolená výrobcom.
 • Odsávač sa môže používať na odťah i na recirkuláciu.
 • Pokiaľ je odsávač na recirkuláciu, musia sa použiť uhlíkové filtre. (viď. článok o uhlíkových filtroch).
 • Keď je odsávač prevádzkovaný na odťah, musí byť použité odťahové potrubie príslušného priemeru resp. prierezu splňujúce platné technické normy. Priemer odťahového potrubného vedenia smerom von z domu musí byť väčšie alebo minimálne rovnaké ako priemer potrubia vedúceho od motora odsávača do tohto potrubného rozvodu v dome.
 • V miestnosti, kde je odsávač nainštalovaný, musí byť zaistená dostatočná výmena vzduchu, aby bolo umožnené súčasne používať i iné spotrebiče, ktoré sú na plyn alebo na iné palivo.

MONTÁŽNY NÁVOD:

Pri montáži odsávača používajte návod, ktorý je dodávaný spoločne s odsávačom a postupujte podľa inštrukcií v priloženej príručke.

ELEKTRICKÉ VEDENIE:

 • Elektrické vedenie a pripojenie musí byť prevedené odborníkom – elektrikárom v súladu so všetkými príslušnými predpismi dotyčného štátu.
 • Skontrolujte, či elektrická sieť zodpovedá požadovanému napätiu pre odsávač (je vyznačené na striebornom štítku vo vnútri odsávača).
 • Pripojte odsávač k el. sieti a použite k tomu dvojpólový vypínač s minimálnym zdvihom 3 mm. Vypínač musí byť ľahko dosiahnuteľný, potom, ako bol odsávač kompletne nainštalovaný.
 • Uistite sa, že vodiče zodpovedajú platným normám a uzemnenie správne funguje.
 • Venujte zvláštnu pozornosť prívodným el. káblom odsávača a uistite sa, že v miestach, kde prechádzajú otvormi, sú zabezpečené priechodkou pre ich ochranu.
 • Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo autorizovaným servisom, príp. kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k ohrozeniu života.
 • Výrobca ani dovozca nenesú žiadnu zodpovednosť, pokiaľ sú porušené platné bezpečnostné predpisy týkajúce sa práce s elektrickým vedením.

POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA:

Pred začiatkom akejkoľvek manipulácie alebo čistenia odsávača vypnite odsávač prepnutím hlavného vypínača do polohy 0 (vypnuté).

Čistenie kovových filtrov:

 • Kovové filtre, ktoré sú upevnené vo vnútri odsávača, je nutné čistiť každé 2 – 3 mesiace podľa toho, ako je odsávač používaný, pomocou horúcej vody a kvapalného, nie príliš agresívneho saponátu.
 • Kovové filtre sa ľahko demontujú, otvorením prednej časti a povytiahnutím filtrov dopredu dolu (obr. 5)
 • Po umytí vložte dobre osušené filtre opačným postupom na ich miesto do odsávača.

Uhlíkové filtre:

 • Pokiaľ sa odsávač používa na recirkuláciu, musia byť použité uhlíkové filtre.
 • Aktívny uhlík vo filtroch zachytáva pachy a výpary z varenia.

POZOR:

 • Uhlíkové filtre nemôžu byť opakovane používané alebo umývané vodou (pokiaľ k tomu nie sú špeciálne určené) a musia byť pravidelne menené (každé 3-4 mesiace, pokiaľ sa odsávač používa 2 hodiny denne). Použité nasýtené filtre sú horľavé a môžu byť príčinou požiaru.
 • Uhlíkové filtre sú v závislosti od modelu odsávača buď kruhového alebo obĺžnikového tvaru

Výmena žiaroviek:

12V halogénky G4:

Skrutkovačom uvoľnite kruhové uchytenie skla. Zložte sklo a vymeňte žiarovku za novú s rovnakými parametrami. Nasaďte sklo a pripevnite späť kruhové uchytenie. Žiarovky sú bežne dostupné v elektro-obchodoch.

Dichroické halogénové žiarovky G4:

Pomocou skrutkovača vyberte chybnú žiarovku a nahraďte ju novou s rovnakými parametrami.

Čistenie odsávača:

 • Na čistenie odsávača s lakovaným alebo medeným povrchom použite iba mäkkú handričku namočenú v teplej vode s neutrálnym saponátom. Nenanášajte saponát priamo na povrch odsávača a nepoužívajte práškové alebo drsné čistiace prostriedky.
 • Na čistenie odsávačov z nerezu použite špeciálne čistiace prostriedky a utierky, ktoré nie sú z drsného materiálu a saponáty, ktoré nespôsobujú koróziu a neobsahujú chloridy. Pri čistení pohybujte handričkou vždy v smere brúsenia (resp. kartáčovania) nerezového povrchu.
 • Nepoužívajte agresívne prostriedky, chemické rozpúšťadla alebo prostriedky na báze olejov, ktoré zanechávajú stopy a môžu spôsobiť oxidáciu a polymerizáciu.

Výrobca ani dovozca nezodpovedajú za škody na povrchu odsávača, ktoré vznikli nedodržaním týchto inštrukcií.


© 2024 Kuchynské digestory a odsávače pár. EMEX o.z. je predajca digestorov značiek: AIRONE  |  FALMEC
0907 774 541   obchod@emex.sk   Vytvoril: Hattas.sk   Vstup do administrácie